Nordre

AUF nektar ytterlegare utsetjing av Utøya-minnesmerke: – Vore ei tung påkjenning

AUF seier minnesmerket på Utøykaia må byggjast no for å stå klart til tiårsmarkeringa av 22. juli.

Utøya-naboane har kravd mellombels åtgjerd mot staten og AUF for å utsetje starten på byggjearbeida, som etter planen skal starte måndag. Dei har òg levert stemning om at minnesmerket ikkje skal byggjast.

I tilsvaret sitt til Ringerike tingrett ber AUF om at kravet til naboane ikkje blir teke til følgje.

– I denne saka er det derfor eit slikt «openbert misforhold» mellom interessene til partane som gjer at mellombels åtgjerd ikkje kan vedtakast, skriv advokat Pål Martin Sand på vegner av AUF, som eig eigedommen der minnesmerket skal vere.

Ungdomspartiet argumenterer mellom anna med at det er av nasjonal betydning å forhindre ytterlegare forseinkingar av minnesmerket.

Tidsnød til markeringa

– Det er mange etterlatne, overlevande og andre pårørande som har eit sterkt behov for ein minnestad med tilknyting til Utøya. Stadige utsetjingar har vore ei tung påkjenning for mange av desse, framhevar advokaten.

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF seier at Utøykaia blir eit verdig, dempa og fin minnestad som er sårt trengd for alle som er ramma av terrorangrepet

– Dei etterlatne og overlevande har allereie venta lenge på ein nasjonal minnestad. Derfor forventar vi at minnestaden står klart til tiårsmarkeringa neste sommar, seier Lysø til NTB.

Statsbygg har sagt at dei ikkje vil rekke å gjere ferdig Utøya-minnesmerket til tiårsmarkeringa neste år dersom naboane får medhald i kravet om mellombels åtgjerd.

Meiner byggevedtak er lovleg

Når det gjeld hovudkravet, meiner naboane at vedtak om oppføringa av minnesmerket er i strid med tolegrensa i nabolova. Det avviser AUF.

– AUF nektar for at dei påkalla ulempene som følgje av sjølve minnestaden er av ein slik karakter og eit slikt omfang som oppført i stemninga. I den grada minnestaden medfører ulemper som oppført, er desse uansett verken urimelege eller unødvendige, skriv advokat Sand.

Ungdomspartiet seier at det respekterer «at enkelte av naboane framleis har traumesymptom etter det dei gjennomgjekk i samband med terrorangrepet». Likevel meiner dei at kravet til tolegrensa om årsakssamanheng mellom tiltaket og faren for skade eller ulempe ikkje er oppfylt.

– Skadar eller ulemper som knyter seg til sjølve terrorangrepet, utsikta og nærleiken til Utøya, påkjenningar knytt til saksbehandlinga til styresmaktene av minnestad og liknande har derimot ikkje naborettslig relevans, blir det framheva i tilsvaret.

Langvarig strid

Det er Ringerike tingrett som skal behandle søksmålet frå Utøya-naboane. Når det skjer, er uvisst. AUF og staten meiner kravet om mellombels åtgjerd bør behandlast samtidig som hovudkravet.

Debatten om eit minnesmerke etter terrorhendingane har rulla gjennom fleire år. Fleire naboar seier dei ikkje ønskjer å ha minnesmerket på Utøykaia fordi det stadig vil minne dei om terroren.

Minnesmerket skulle opphavlege liggje på Sørbråten, like ved Utøya, men forslaget vart trekt. Før det hadde 29 naboar teke ut søksmål mot staten for å stanse etableringa av det minnesmerket.

NTB har ikkje fått innsyn i tilsvaret til Regjeringsadvokaten, som representerer staten i saka.

(©NPK)

AUFs generalsekretær Sindre Lysø meiner at dei etterlatne etter terrorangrepet 22. juli 2011 har venta lenge nok på eit minnesmerke ved Utøya. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oversikt over Utøykaia, der den planlagde minnestaden etter terrorangrepa i 2011 skal byggjast. Naboar, som er motstandarar av planane, har saksøkt staten og AUF for å hindre utbygginga. I i bakgrunnen er Utøya og Tyrifjorden. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Arkitektkontoret Manthey Kula har teikna minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler – éin for kvar av dei 77 personane som vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg, Ap-leiar Jonas Gahr Støre og generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato la ned roser på Utøyakaia under niårsmarkering for terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse