Nordre

Bakterieutbrotet i Askøy på retur

Talet på nye sjukdomstilfelle på Askøy er på veg ned etter utbrotet av bakteriar i drikkevatnet, men kommunen veit framleis ikkje kva som er smittekjelda.

- Vi ser ein signifikant reduksjon i kor mange som har oppsøkt legevakta det siste døgnet. Ingen har vorte vist til Haukeland universitetssjukehus heller, seier varaordførar Bård Espelid.

Onsdag morgon sat leiinga i Askøy kommune i nytt krisemøte saman med blant andre representantar for legevakta og Folkehelseinstituttet.

Til no har fleire tusen askøyværingar vorte sjuke som følgje av Campolybacter-bakteriar i drikkevatnet. Det siste døgnet har legevakta på Askøy registrert 20 nye sjukdomstilfelle.

Mistanken styrkt

Mistanken om at det mykje omtalte høgdebassenget på Øvre Klepp er smittekjelda, er ytterlegare forsterka, ifølgje Espelid. Av sju vassprøver som kommunen har tatt av drikkevatnet, inneheld fire bakterien. Alle fire er tatt i området rundt og i høgdebassenget. Dei tre andre prøvene er negative.

- Men vi ser ikkje vekk frå andre smittekjelder. Vi må vere heilt sikre før vi set i gang vassforsyninga igjen. Folk må vite at vatnet er trygt, seier Espelid.

Når det kan bli slått fast, er framleis uklart.

- Vi håper vi vil vere nærare svaret innan nokre dagar, er alt Espelid vil seie.

Høg kostnad

Korleis smitten eventuelt har komme inn i bassenget, veit ein heller ikkje.

- Det er det store spørsmålet, seier Espelid.

Det kan vere gjennom avføring frå dyr som har komme via vatn som har leke inn i høgdebassenget. Men det er òg teoretisk mogleg at bakterien stammar frå menneske og har leke inn i vassforsyningsanlegget via kloakkrøyr, ifølgje varaordføraren.

Ei av dei infiserte vassprøvene er tatt like ved Kleppe skule. Der var tysdag 105 av nesten 360 elevar og elleve lærarar sjuke.

Kor mykje det omfattande sjukdomsutbrotet har kosta, har kommunen førebels ikkje hatt tid til å rekne på.

- Men det vil bli eit betydeleg beløp. Og vi er ein kommune med svak økonomi, seier Espelid.

Erkjenner svikt

Han erkjenner at kommunen har svikta når det gjeld å sikre reint drikkevatn til innbyggjarane. Mellom anna er planane om eit nytt drikkevassanlegg som vart lagt allereie i 2002, utsett til 2026.

- Dette skulle ikkje ha skjedd, seier Espelid, som samtidig lovar at ingen stein skal vere usnudd når det gjeld å finne ut korleis ei slik krise kunne oppstå.

(©NPK)

Varaordførar Bård Espelid informerer om utviklinga kring bakterieutbrotet på Askøy.
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse