Nordre

E-tenesta: - Islamistisk terror i Europa halvert sidan 2017

Etterretningstenesta ser for seg at trenden frå i fjor med færre terrorangrep i Europa frå islamistiske ekstremistar vil fortsetje i 2019.

- Talet på terrorangrep utført av islamistiske ekstremistar i Europa er halvert frå 2017, ein trend som ein reknar med vil fortsetje i 2019, heiter det i den ugraderte vurderinga frå Etterretningstenesta.

Vurderinga vart lagt fram av etterretningssjef Morten Haga Lunde måndag.

- Samtidig gjer svekkinga av ISIL at trusselbildet blir meir komplekst og uoversiktleg. Dynamikken i dei europeiske nettverka er venta å få auka tyding for utviklinga av trusselbildet i Europa, uavhengig av korleis terrororganisasjonane utviklar seg i Midtausten og Afrika, heiter det.

I desse dagane går det føre seg harde kampar mot det som blir anteke å vere dei siste attverande styrkane til islamistgruppa IS, eller ISIL, i Syria.

- ISILs kapasitet til å gjennomføre sentralstyrte terrorangrep i Vesten kjem framleis til å vere svekt, men organisasjonen har framleis moglegheit til å inspirere, rettleie og bidra med operasjonell støtte til angrep, heiter det i vurderinga.

- Trusselen frå sympatisørar i Europa vil derfor ikkje endre seg i 2019.

E-tenesta peikar også på at framandkrigarar i konfliktsoner kan «rettleie og oppfordre» til angrep i dei respektive heimlanda sine.

- Slike oppfordringar vil sannsynlegvis utgjere ein større trussel enn framandkrigarar som returnerer til Europa og Noreg, heiter det.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse