Nordre

FN: Funksjonshemma i Noreg har lågare status enn andre

FN kritiserer måten vi behandlar funksjonshemma her i landet. Dei blir behandla ulikt og det blir brukt tvang. Regjeringa lovar ny handlingsplan allereie i år.

- Eg vil understreke at vi tar tilrådingane frå FN på største alvor, og desse er no gjenstand for grundig vurdering av fleire departement. Tilrådingane vil vere eit sentralt grunnlag i arbeidet med handlingsplanen vi skal legge fram i år, som er ein del av oppfølginga av strategien til regjeringa for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne, «Eit samfunn for alle», seier statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) i Kulturdepartementet til NTB.

Kolstø opplyser at Noreg ratifiserte CRPD-konvensjonen i 2013. Dermed er vi forplikta til å oppfylle avtalen med FN.

- Vi jobbar kontinuerleg for å sikre at norsk lovgiving og offentleg politikk er i tråd med konvensjonen, samtidig som vi jobbar med å spreie meir kunnskap om konvensjonen.

120 organisasjonar

Førre veke vart det klart at FN rettar kritikk mot Noreg for måten vi behandlar funksjonshemma i landet. I mars var Noreg kalla inn til ei eigen utspørjing i Genève hos komiteen som overvaker FN-konvensjonen om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD).

Under utspørjinga i Genève vart den norske delegasjonen som var leidd av statssekretær Jan-Christian Kolstø, mellom anna spurt kvifor samfunnet aksepterer at funksjonshemma har lågare status enn andre.

Til saman 120 ulike organisasjonar har bidratt med informasjon til FN-komiteen. Blant dei er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Noregs institusjon for menneskerettar og Likestillings- og diskrimineringsombodet.

- Vi kan ikkje halde fram å undergrave sjølvråderetten til utsette grupper. No som FN har komme fram til så tydelege tilrådingar, meiner eg at det ikkje lenger er tvil om at det må ei systemendring til, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm.

Elektrosjokk

Under utspørjinga uttrykte FNs landsrapportør for Noreg, Monthian Buntan, at han er sjokkert over at Noregs folkevalde ikkje har gitt innpass for rettane til dei funksjonshemma.

FN påpeika ei rekke alvorlege forhold i kritikken sin. Det er ei aukande institusjonalisering og stor skilnad mellom kommunane og tenestene dei gir. FNs konvensjon for funksjonshemma er heller ikkje innlemma i norsk løyve. Dermed er det norsk lov som har forrang for områda som gjeld funksjonshemma, og ikkje FNs menneskerettslovgiving.

To døme er verjelovgivinga og bruk av tvang i pasient- og brukarrettslova.

Noreg har mellom anna ein diskriminerande bruk av tvang i psykiatrien og mot utviklingshemma. Personar med nedsett funksjonsevne som har bestemde diagnosar, risikerer å bli utsett for tvangsinnlegging, tvangsmedisinering og bruk av elektrosjokk.

- FN har vore tydelege i tilrådingane sine på at funksjonshemma blir diskriminerte. Vi forventar at norske styresmakter tar kritikken og tilrådingane på største alvor, seier Live Kroknes Berg.

Berg er koordinator i arbeidet med den alternative rapporten sivilsamfunnet har til CRPD-komiteen og leiar for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Rettighetssenter.

Det kjem ei stortingsmelding om utviklingshemma våren 2020.

(©NPK)

FN påpeikte ei rekke alvorlege forhold i sin kritikk av situasjonen for funksjonshemma i Noreg. To eksempel er verjelovgivinga og bruk av tvang i pasient- og brukarrettslova. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse