Nordre

Forskarar: Eldre søsken bruker oftast stemmeretten

Er du eldst i søskenflokken, er sjansen større for at du stemmer i val, ifølgje ein studie av røysting i Sverige og Noreg.

Forskarane har undersøkt fire svenske og norske val og samanlikna dei med data frå ikkje-nordiske land.

Resultata, som vart publiserte i British Journal of Political Science i sommar, er omtalt i fleire svenske medium – blant dei P4 Östergötland. Ein av forskarane som har delteke, er norske Bernt Bratsberg.

Samanhengen mellom plassen i søskenflokken og bruken av stemmeretten blir beskriven som sterk. I gjennomsnitt er yngre søsken mindre tilbøyelege til å stemme.

Forskarane peikar på fleire moglege forklaringar på denne tendensen. Éi moglegheit er at rekkjefølgja i søskenflokken påverkar personlegdommen, og at dei eldre ofte blir meir ansvarsmedvitne.

Statsvitar Richard Öhrvall seier til P4 Östergötland at det bør undersøkjast om plassen i søskenflokken òg påverkar politisk deltaking på andre måtar. Mellom anna vil forskarane finne ut om yngre søsken oftare deltek i demonstrasjonar og meir alternative forsøk på å påverke politikk.

(©NPK)

Illustrasjonsfoto frå Oslo under kommunevalet i 2015: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix