Nordre

ANNONSE
Annonse

Hundesjukdommen: Veterinærinstituttet ser ikkje bort frå sesongsjukdom

Veterinærinstituttet undersøkjer om den dødelege sjukdommen som har ramma norske hundar, er ein slags sesongsjukdom som er kraftigare enn normalt.

Dette er ein av fleire teoriar Veterinærinstituttet undersøkjer nærare, ifølgje NRK.

- Vi jobbar hardt med å samanlikne sjukdomsinformasjon for å sjå om dette kan vere ein naturleg sesongvariasjon, eller at dette er ein unormalt stor auke som kan komme av eit utbrot, seier forskar Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Ho forklarer at slike svingingar er krevjande å sjå bort frå når dei prøver å finne årsaka til hundesjukdommen.

- Problemet vårt er at vi ikkje har eit sentralt register verken over hundar eller diagnosar som blir stilt av veterinærar. Vi kan ikkje følgje førekomsten av symptom på same måte som på folkehelsesida. Det å sjå trendar for sjukdomsførekomst hos hund, er ikkje lett, seier ho.

Ny rapport

I ein ny statusrapport tysdag slo Veterinærinstituttet fast at det ut ifrå sjukdomshistorie og patologiske funn kan sjåast bort frå at hundedøden kjem av algeforgifting.

Det er heller ikkje noko som tyder på flåttborne sjukdommar, miltbrann eller harepest.

Instituttet har heller ikkje funne haldepunkt for at det er samanheng mellom den pågåande utbrotsundersøkinga av entrohermoragisk E. coli på menneske og hundesjukdommen.

Fleire døydde

I alt har 26 hundar over heile landet døydd etter å ha hatt blodig diaré den siste tida. Endå fleire har fått symptoma. I åtte av ti obduserte hundar er det funne bakteriane Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men ifølgje Veterinærinstituttet er det førebels ikkje klart om bakterien er årsaka til utbrotet.

Hittil er det ikkje funne fellestrekk mellom tilfelle av sjuke hundar med tanke på alder, rase, fôring, turområde eller kontakt med andre hundar. Det er ikkje kjent om det er ein samanheng mellom dødsfalla.

Mattilsynet tilrår hundeeigarar å ikkje la hunden helse på andre hundar.

(©NPK)

Undersøkingar på laboratoriet ved Veterinærinstituttet søndag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse