Nordre

ANNONSE
Annonse

Låge verdiar av plantevernskjemikalium i norske matvarer

I fjor kontrollerte Mattilsynet 1.155 ferske og frosne matvarer for å sjekke nivået av plantevernmiddel. Ingen av dei norske varene hadde for høge verdiar.

I dei utanlandske varene som vart kontrollerte, vart det påvist restar etter plantevernmiddel som var over grenseverdien i 25 prøvar, altså i 2,2 prosent av tilfella, opplyser Mattilsynet.

- Av desse vart 17 prøvar (1,5 prosent) rekna som overskridingar, skriv tilsynet.

Importørane av desse vara blir følgde opp.

14 ulike stoff i rosinprøve

Det nasjonale overvakingsprogrammet undersøkjer alle typar matvarer, men konsentrerer seg spesielt om mat som er viktig i det norske kosthaldet

- Dette er mellom anna appelsinar, eple, jordbær, bringebær, poteter, ris, tomatar, salat og kveite. Det blir òg tatt prøvar av næringsmiddel som er nye på marknaden og av produkt som ein erfaringsmessig veit kan innehalde fleire plantevernmiddelrestar enn andre, som rosiner, opplyser Mattilsynet.

I éi prøve av rosiner frå Kina vart det funne restar av 14 ulike plantevernmiddel, der ingen av funna var over grenseverdien. Mattilsynet har vurdert prøva og utrekningar viser at nivået ikkje er så langt under nivået for grensa for trygt inntak.

Det vart òg analysert 22 prøvar av barnemat (graut, velling, middagsrettar, drikker, skumpinnar og maispinnar). Det vart ikkje påvist restar av plantevernmiddel i desse prøvane.

- Låge verdiar

Plantevernmidla blir mellom anna brukte til å stoppe ugras og angrep frå sopp, insekt og midd under dyrkinga av maten. Det er vanleg at det kan finnast restar av midla i matvarer, men styresmaktene har sett ei øvre grense for verdiane for å avgrense omfanget og risikoen.

- Generelt sett var det låge verdiar av plantevernmiddelrestar i prøvane som vart analyserte. Vel to tredelar av funna har målte verdiar som er mindre enn 10 prosent av grenseverdien for plantevernmiddelet som er påvist, opplyser Mattilsynet.

Prøvane er testa opp mot 352 ulike stoff som er på overvakingslista.

(©NPK)

Over 1.000 prøver av ulike typar matvarer er blitt analysert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse