Nordre

Lønnsoppgjeret startar igjen måndag

Leiaren i Fellesforbundet, Jørn Eggum, vil kjempe for at arbeidarar får betre vilkår i år. I kjølvatnet av koronakrisa kan det bli utfordrande.

Måndag startar lønnsoppgjeret igjen etter at forhandlingane måtte avsluttast 13. mars på grunn av koronautbrotet. Først ut er industrisemja, også kjent som frontfaget, ei stor semje som dekkjer 6.000 bedrifter innanfor konkurranseutsett industri.

Forhandlingane i industrisemja vil vare fram til 21. august.

– Det som er viktig å få fram for oss, er at lønnsoppgjeret er mykje meir enn lønn. Vi forhandlar heile avtaleverket som sikrar eit velfungerande arbeidsliv i dette landet, seier Fellesforbundets leiar Jørn Eggum til NTB.

Dette dreier seg mellom anna om faste jobbar, arbeidstid og pensjonistlivet.

– Vi jobbar òg mykje med løysingar som skal sikre lønnsemd og kompetanse for å gi oss eit konkurransedyktig næringsliv. Dette er ikkje mindre viktig no, for å seie det slik.

Vil ikkje hamne i arbeidsretten

Han meiner usemje mellom arbeidstakarar og arbeidsgivar når det gjeld tekniske krav, kan føre partane til arbeidsretten. Det vil han unngå.

– Når avgjerder blir lesen ulikt av oss og arbeidsgivarane, er det stor fare for oppgjer i arbeidsretten. Her kan vi rette opp mykje gjennom god dialog og forhandlingar, seier han.

– Har arbeidsgivarsida ei god sak i år som følgje av koronasituasjonen?

– Eg har drive med dette i mange år, og kvart einaste oppgjer er tøft. Eg har aldri levd i ei verd der du får noko. Ein må krevje, vere hard og stå samla bak det.

Forhandlingar

Forhandlingane som startar måndag, er mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri. Sistnemnde vil ikkje seie noko om kva dei håpar å få ut av lønnsoppgjeret i år.

– Vi ønskjer ikkje å gi nokon kommentarar før pressekonferansen måndag, skriv kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal i Norsk Industri i ein e-post.

Det er varsla at fleire selskap kan gå konkurs til hausten, og allereie rammar konkursar hardare enn tidlegare. Men Eidal vil førebels ikkje seie noko om korleis arbeidsgivarane stiller seg til konkursrisikoen, og korleis det påverkar krava Norsk Industri stiller.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen er likevel førebudd på tøffe tak.

– Etter at vi la forhandlingane på is 13. mars, har mykje skjedd. Vi har eit godt samarbeid med Fellesforbundet, men er førebudd på at det kan bli tøffe forhandlingar, seier Lier-Hansen til organisasjonens nettside.

Ikkje meir til sjukepleiarar

Fagforbundet har varsla at dei meiner at sjukepleiarar ikkje fortener meir enn andre etter koronakrisa.

– Sjukepleiarane har gjort ein imponerande innsats under koronakrisa, men det er dei ikkje åleine om. Dei kunne ikkje ha gjort jobben sin utan dyktige medarbeidarar og kollegaer rundt seg. Dei har ikkje stått åleine, seier Fagforbundets leiar Mette Nord til Børsen.

Ho forventar at lønnsoppgjeret speglar at det er eit fellesskap, ikkje enkeltgrupper, som gjer at ein lykkast.

Eggum peikar derimot på ei gruppe som han omtaler som reisefolka: Dei som ikkje har ein fast verkstad, men jobbar over heile verda med service, vedlikehald og produksjon. Dei skal ha betalt i år, seier han.

– Dei får ikkje vere heime med familiane og får ikkje fritid på same måte. Dei ofrar veldig mykje for arbeidsgivaren sin, seier Eggum.

Nulloppgjer

Parat forhandlar saman med Fellesforbundet på arbeidstakarsida og er underlagt YS. YS-leiar Erik Kollerud seier dei skal ha eit ansvarleg lønnsoppgjer i år som bidreg til fart i økonomien, men at det likevel er rom for reallønnsauke, i ei fråsegn på YS' nettsider.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har tidlegare sagt at det ikkje er nokon automatikk i stadig auka kjøpekraft, og NHO, som Norsk Industri er del av, har tidlegare varsla nulloppgjer i år. Det betyr i så fall at lønnsveksten prosentvis vil vere i tråd med den generelle prisauken i samfunnet, og dermed ikkje gi auka kjøpekraft.

Eggum seier han er knekkjande likegyldig til kva NHO og leiar Ole-Erik Almlid meiner, sidan dei ikkje tek del i forhandlingane.

– Kva Almlid meiner, drit eg i, avsluttar Eggum.

(©NPK)

Leiar i Fellesforbundet Jørn Eggum under oppstarten av årets lønnsoppgjer i mars. Lønnsoppgjeret vart utsett som følgje av koronakrisa, men startar opp igjen måndag. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

NHO-sjef Ole Erik Almlid får det glatte laget av Jørn Eggum etter å ha varsla nulloppgjer i år. Arkivfoto: Annika Byrde / NTB scanpix / NPK

Leiar i Fagforbundet Mette Nord er oppteken av at ingen grupper bør setjast føre andre i lønnsoppgjeret, heller ikkje sjukepleiarar som har stått på under koronapandemien. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen har tidlegare sagt at industribedriftene i landet har svært lite å gi i årets lønnsoppgjer. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

ANNONSE
Annonse