Nordre

Lesarinnlegg:

Migrantleiren i Moria: Ingen kan hjelpe alle, men kan nokon hjelpe kommunestyregruppa til KrF?

Publisert:

Kommunestyregruppa til KrF frir til kjenslene i eit innlegg i Nordre den 14. mai. Med svulstige formuleringar fortel dei lesarane om kvifor det einaste moralske rette er at Ålesund kommune skal ta imot eit antal einsamkomande migrantar under 18 år frå Moria-leiren på den greske øya Lésvos.

Ode til OED

Lesarinnlegg frå Jørgen Åkre:

Ode til OED

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 11:14

Våkn opp! Suverenitet over egne naturressurser står på spill. Det er ikke et grønt skifte, det er mest mulig profitt for få, på bekostning av stolt natur, trivsel og folkehelse. Et hav av gode, faglige argument skyves til side med sitatet «fordelene oppveier ulempene». Kjære OED, det ...

Lesarinnlegg:

KrF Ålesund påstår ar PDK ikke har nestekjærlihet?

Publisert:

PDK ønsker og hjelpe flere og ikke bare de som media fokuserer på, og så får folket vurdere om det er nestekjærlighet eller ikke slik som KRF sier vi ikke har.

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Ope brev frå Frank Sve (Frp) til fylkespolitikarar:

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2020 kl 09:00

Eg ber om at de tek kontakt med Stortingsrepresentantane frå dykkar parti frå vårt fylke samt dykkar Stortingsgruppe, og sørg for at dei støttar representantforslaget frå FrP ved Sylvi (Listhaug, red. mrk.) og Jon Georg (Dale, red. mrk.) med fleire, når det gjeld STOPP utbygging av ...

Sjokk og vantru over at 50 lærarstillingar i gunnskulen skal fjernast

Lesarinnlegg:

Sjokk og vantru over at 50 lærarstillingar i gunnskulen skal fjernast

Publisert:

Nok ei sjokkmelding frå dei styrande i Ålesund kommune; 50 stillingar i grunnskulen skal vekk. Første store og alvorlege steg i arbeidet med å få økonomien i kommunen inn på eit betre spor råkar med full styrke ei gruppe tilsette som har sitt arbeid på «grasrotnivå».

Luksusfelle, eller en lenge planlagt investering?

Lesarinnlegg frå Bente Bruun:

Luksusfelle, eller en lenge planlagt investering?

Publisert:

Da er svømmeanlegget i Brattvåg igjen i media, denne gangen med store oppslag i både Bygdebladet og Sunnmørsposten. Lesere som ikke kjenner saken, sitter igjen med et inntrykk av noen særinteresser i gamle Haram ønsker å bygge et gedigent badeland for så å sende regningen til Nye Ålesund.

Tung tids tydelege tale om kjønnsideologi

Lesarinnlegg:

Tung tids tydelege tale om kjønnsideologi

Publisert:

Det er sagt at fridomen vår raskt vil gå tapt, om vi tar oss friheiter på våre grunnleggande verdiar. Barn ned til seks år skal få mulegheit til å skifte juridisk kjønn.

Kompetanseheving i en krevende tid

Lesarinnlegg:

Kompetanseheving i en krevende tid

Publisert:

Næringslivet på Sunnmøre er kjent for både stor omstillingsevne, kreativitet og stayerevne. De ulike verdikjedene samarbeider tett, og vi har de siste åra fått en motor for innovasjon og produktutvikling i NMK og NTNU. I den krisa vi nå står i, vil denne evnen bli utfordret.

Lesarinnlegg:

Hytteforbod rammar for breitt

Publisert:

Regjeringa bør delegere meir makt til kommunane, til dømes bør kommunane få meir juridisk råderett over fritidsbustadar i sitt område.

Klarer Gjersetdalen seg utan Brattvåg Kraftverk?

Lesarinnlegg:

Klarer Gjersetdalen seg utan Brattvåg Kraftverk?

Publisert:

Dette merkelege spørsmålet stilte Stig Fjørtoft i Nordre den 19. mars. Svaret er sjølvsagt ja. Gjersetdalen klarte seg godt før 1912, og den vil stå seg godt også etter ei eventuell avslutta vassregulering.

Leiar:

Ingen å miste

Publisert:

Koronakrisa har ramma store delar av verda hardt og brutalt, og Norge er ikkje noko unntak. Heller ikkje Ålesund kommune.

Fergefinansiering, fergetakster og AutoPASS-takstregulativ på fergene

Fergefinansiering, fergetakster og AutoPASS-takstregulativ på fergene

Publisert:

Det har vært mye oppmerksomhet rundt fergedrifta i Møre og Romsdal i høst. Det er forståelig. Det er flere forhold som har bidratt til dette. Undertegnede vil forsøke å belyse forholdene gjennom dette innlegget.

Rasering av TAF-tilbodet i Møre og Romsdal

Lesarinnlegg:

Rasering av TAF-tilbodet i Møre og Romsdal

Publisert:

Møre og Romsdal er eit fylke som i stor grad har hatt eit ønske om å vere langt framme i utviklinga på mange område. Her kan vi nemne arbeidet for å styrke samarbeidet mellom skule og næringsliv og internasjonalisering.

Vi må stoppe vindkraftverket på Haramsfjellet  før det er for seint

Innlegg frå Birgit Oline Kjerstad:

Vi må stoppe vindkraftverket på Haramsfjellet før det er for seint

Publisert:

Våren 2019 kom FN med ein ny rapport som seier at arealtap er like alvorleg som klimagassutsleppa for tap av bioligisk mangfald. Har Engset Ofstad sove timen?

Godt forbilde for utbygginga på Eidet

Lesarinnlegg frå Arnt Ove Tenfjord:

Godt forbilde for utbygginga på Eidet

Publisert:

Takk til Bjørn Sandnes (H) for svaret «Symjeanlegg – hald deg til fakta Arnt Ove Tenfjord».

Lesarnnlegg:

Gode helse og omsorgstenester med Arbeiderpartiet

Publisert:

Helse og omsorgstenestene i den nye kommunen har bra kvalitet, er relativ likt organisert og dimensjonert, men har ein del felles utfordringar.

Lesarinnlegg:

FrP til kamp mot eiendomsskatten i nye Ålesund

Publisert:

Nye Ålesund kommune – fem kommuner skal bli til én. Når vi nå skal samles i en større kommune møter vi på en stor utfordring. Tre av de fem kommunene har eiendomsskatt, to av kommunene har ikke denne usosiale skatten.

Lesarinnlegg:

Kven som styrer har mykje å seie for nynorsken

Publisert:

Bruk røysteretten din 9. september på eit parti som vil nynorsken vel lokalt, eller kryss inn nynorskvenlege kandidatar. Lokale folkevalde kan gjere stor skilnad!

Lesarinnlegg:

Styringa av nye Ålesund, ordførar- og sidevalg

Publisert:

Mange av oss er opptekne av kven som skal sitje med styringa av kommunen dei komande fire åra. Her er val av ordførar og varaordførar sentralt.

Med vilje av stål

Lesarinnlegg:

Med vilje av stål

Publisert:

Arbeidstakerne er selve nerven i verdiskapingen i landet, og arbeidsledighet og uførhet har store kostnader både for samfunnet og for den enkelte.

Brev frå tsunamien

Publisert:

Sist veke høyrde eg dei eldre bli omtalt i radioen som «tsunamien», altså noko farleg og øydleggjande. «Bølge» er ikkje nok lenger til å beskrive horden av gamle som truar.

Lesarinnlegg:

Ønskjer vi å ha ein frivilligsentral hos oss i framtida?

Publisert:

Det held ikkje å ønskje, vi treng at politikarane våre aktivt støttar oss.

Lesarinnlegg:

Kommunereforma – ei utfordring for folkestyret

Publisert:

Kommunereforma er ei utfordring for lokaldemokratiet og folkestyret. Dette gjeld særleg der fleire små kommunar går saman med ein stor og dominerande bykommune.

Lesarinnlegg:

Den eiendommelige skatten!

Publisert:

For vel 100 år siden ble det anledning for kommuner å innføre eiendomsskatt som var ment å dekke kommunens utgifter til infrastruktur, som vann, kloakk, renovasjon og gatelys. Goder som man hadde i bynære strøk.

Kva om barn hadde stemmerett?

Innlegg frå May Britt Haukås:

Kva om barn hadde stemmerett?

Publisert:

Om barn hadde stemmerett, kva for parti ville dei stemt på? Truleg ville partia som prioriterer areal og ressursar til fysisk aktivitet og leik ute, kome høgt på lista. Flat og grå asfalt inspirerer i liten grad til leik og utforsking. Men det gjer naturen.

ANNONSE
Annonse