Nordre

Narkoåret 2018: MDMA på frammarsj, og salet blir flytta til nett

Stadig meir av narkotikasalet her i landet skjer på internett, ifølgje politiet. Parallelt veks marknaden for nye, syntetiske stoff, spesielt MDMA.

- Narkotikamarknaden har forandra seg det siste tiåret. Internett, både det mørket netta, opne kanalar og sosiale medium, har vorte ein salsarena for ulovlege rusmiddel, skriv Kripos i rapporten sin over narkotikakriminaliteten her i landet i fjor.

- Sjølv om omsetninga via internett er liten i forhold til den totale marknaden, ser han ut til å vere aukande, poengterer Kripos.

Totalt sett var narkotikafeltet - i det minste kva gjeld talet på saker - fallande og i fjor på det lågaste nivået sitt på ti år med 24.361 saker. Det er 3,6 prosent færre saker enn i 2017.

Det vart beslaglagt rundt 60.400 tablettar, i tillegg til 10,8 kilo MDMA-pulver og krystallinsk materiale, fordelt på 1.279 beslag i fjor. Talet på beslag dei siste fem åra er tredobla. Berre det siste året har auken vore på 8 prosent. Det vart beslaglagt 80 prosent fleire MDMA-tablettar i fjor enn i 2017.

«Tilgjengeleg som aldri før»

MDMA, eller ecstasy som stoffa tidlegare vart kalla, var nesten fjerna frå marknaden i 2009, som følgje av eit internasjonalt samarbeid om regulering av PMK, utgangsstoffet for MDMA-produksjon.

No er MDMA «tilgjengeleg som aldri før», ifølgje Kripos. Forklaringa er at produsentane har funne nye utgangskjemikaliar og produksjonsmetodar. Produksjonen i Europa skjer først og fremst i Belgia og Nederland.

- Framleis ser vi ein auke i talet på beslag av MDMA, og det er særleg beslag av tablettar som aukar. Tablettar har det siste halvåret utgjort nesten to tredelar av MDMA-beslaga, mens det tidlegare var pulver og krystallinsk materiale som dominerte, står det i rapporten.

Det syntetiske stoffet stod for 4 prosent av den totale mengda narkotikabeslag.

Mest hasj og marihuana

Hasj og marihuana dominerer framleis på statistikken med halvparten av beslaga, 46 prosent, mens amfetamin og benzodiazepiner følgjer på dei neste plassane, og står kvar for 14 prosent av beslaga.

Ein trend som har festa seg dei siste åra, ifølgje Kripos, er at det blir beslaglagt fleire ulike stofftypar i ei og same sak, både når det gjeld brukaråker og større innførselssaker.

Ein annan trend er at beslaga av amfetamin og metamfetamin er stadig fallande. Talet på beslag har vore i samanhengande fall sidan 2014, og den prosentvisa nedgangen er større enn nedgangen i narkotikasaker totalt. Samla sett var beslaglagd mengde amfetamin og metamfetamin i fjor det lågaste sidan 2012.

(©NPK)

Narkotika og dopingstatistikken for 2018 viser fleire beslag av MDMA-tablettar. Foto: Politiet / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse