Nordre

Nybø: SAS og Norwegian får samarbeide

For å sikre at vi får varer og personar dit dei skal, får SAS og Norwegian no lov til å samarbeide, ifølgje næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringa gir transportbransjen mellombels unntak frå forbodet i konkurranselova mot å samarbeide, som følgje av koronaepidemien, opplyser Næringsdepartementet til NTB onsdag.

Det var nettstaden E24 som først omtala saka.

Det tyder mellom anna at SAS og Norwegian no kan samarbeide om rutetilbodet. Unntaket gjer det mogleg å halde oppe særleg person- og godstransporten i Noreg, for å sikre innbyggjarane tilgang til nødvendige varer og tenester, heiter det.

Sikre transport

– Transportbransjen er blant dei som leverer samfunnsnødvendige tenester, og dei får derfor unntak frå konkurranselova dei neste tre månadene. Det gjer vi for å sikre transporten i lufta, på land og til sjøs på ein mest mogleg forsvarleg måte under epidemien, seier Nybø.

Unntaket må ikkje gå lenger enn det som er nødvendig, og må vere slik at det i størst mogleg grad sikrar effektiv ressursbruk og omsynet til interessene til forbrukarane. Konkurransetilsynet må varslast dersom unntaket blir brukt. Forskrifta skal i første omgang gjelde i tre månader og trer i kraft med ein gong.

Flyselskapa SAS, Norwegian og Widerøe, og dessutan arbeidstakarorganisasjonen Parat, møte onsdag Statsministerens kontor og fleire statsrådar.

Krisemøte

Klokka 13 onsdag møter arbeidstakarorganisasjonen Parat samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og Nybø. Dei stiller med representantar frå embetsverket, ifølgje ei pressemelding frå Parat.

– I møtet er leiinga i Norwegian invitert med. Det same er hovudtillitsvald for pilotane, Alf W. Hansen, seier Parat-leiar Unn Kristin Olsen.

– Vi må finne ei løysing for heile Luftfarts-Noreg, noko som sjølvsagt inkluderer SAS og Widerøe på lik linje med Norwegian, legg ho til.

Flybransjen er hardt ramma av dei økonomiske ringverknadene av tiltaka som er sette i verk for å avgrense spreiinga av det smittsame koronaviruset. Tusenvis av tilsette i dei tre flyselskapa er allereie permitterte.

Nettstaden borsen.no omtala saka først.

(©NPK)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) deltek på eit møte med flybransjen onsdag ettermiddag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse