Nordre

Nye gebyrsatsar for fartsbøller til sjøs

Politiet har til no ikkje kunna skrive ut forenkla førelegg på sjøen. Riksadvokaten tok affære, og Samferdselsdepartementet svarar med nye gebyrsatsar.

Då hamne- og farvasslova vart endra frå nyttår, vart politiet sett i ein litt vanskeleg posisjon med tanke på korleis dei skulle handtere ei rekkje regelbrot som tidlegare førte til forenkla førelegg. Dei var nøydde til å melde desse forholda.

Ikkje lovheimel

– Dette inneber at forskrift om forenkla førelegg i fritids- og småbåtsaker for så vidt framleis gjeld. Men i denne forskrifta vert det ikkje fastsett uttrykkjeleg at noko regelbrot kan straffast. Gitt utforminga av nogjeldande lovføresegn om straff finst det då ikkje klar lovheimel for straffansvar for ei rekkje tilfelle som tidlegare førte til forenkla førelegg, skreiv førstestatsadvokat Tron Eirik Schea hos Riksadvokaten i eit brev 12. juni i år.

Han instruerte politiet til å oppheve eventuelle førelegg som har vorte vedtekne etter lovendringa ved nyttår.

Ny forskrift

Samferdselsdepartementet svara raskt med ei ny forskrift som skal tette holet i lovverket. Der blir gebyrsatsar fastsette for dei enklare regelbrota som glapp unna i den nye hamne- og farvasslova. Desse regelbrota er omfatta av forskrifta:

  • Føring av fritids- og småbåtar, seglbåtar og seglbrett innanfor merkebøyene ved offentlege badeplassar. Det same gjeld fortøying i merkebøyene. 2.000 kroner i gebyr.
  • Overskride dei lokale fartsforskriftene med fritids- og småbåtar, seglbåtar eller seglbrett. 1.500 kroner i gebyr.
  • Ha større fart enn 5 knop (9,2 km/t) med dei same fartøya nærare enn 50 meter av badande. 1.500 kroner i gebyr.

Riksadvokaten seier seg nøgd med at det no er rydda opp, slik at det er dei alvorlege fartsoverskridingane som no blir handterte av politiet.

– Brot på fartsgrensene som ikkje er alvorlege, blir med dette flytta frå straffesporet til forvaltningssporet og dermed utanfor ansvarsområdet til påtalemakta, skriv Riksadvokaten.

(©NPK)

Mindre fartsoverskridingar og oppankring ved badeplassar er misferder som no blir møtte med forenkla førelegg frå politiet.
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse