Regjeringa vil forby TV-reklame for utanlandske pengespel

Regjeringa vil slå ned på «enorme mengder» reklame for utanlandske pengespel og legg no ut eit forslag til lovforbod på høyring.

Det er berre aktørar som har lisens til å arrangere pengespel i Noreg, som har løyve til å reklamere for spela sine. Og her i landet er det Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotteri som har lov til å reklamere for pengespel.

- Likevel rullar enorme mengder pengespelreklame over Tv-skjermane i norske heimar kvar veke, heiter det i ei pressemelding frå Kulturdepartementet.

No sender kulturminister Trine Skei Grande (V) ut eit lovforslag på høyring, der det gjennom kringkastingslova skal slåast ned på reklame for pengespel som ikkje har løyve i Noreg, på norske fjernsyns- og strøymetenester. Medietilsynet skal få heimel til å pålegge til dømes TV- og strøymedistributørar å «hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill».

Ein person som ser på TV gjennomsnittleg to timar kvar dag, kunne bli eksponert for omkring 24 pengespelreklamar på éi veke, viser ein rapport som Rambøll laga for Lotteritilsynet i fjor.

- Medietilsynet ser i utgangspunktet positivt på ei slik innstramming av lovverket som gir oss ein reell heimel til å stoppe marknadsføring av pengespel som ikkje er tillate i Noreg, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Det er marknadsføringa som skal hindrast, og ikkje tilgangen til fjernsynskanalen eller bestillingstjenesten.

Vil åtvare spelarar

I tillegg til å forby fjernsynsreklame for utanlandske pengespel gjennom endringar i kringkastingslova, vil regjeringa òg innføre ei varslingsordning. Brukarar som går inn på utanlandske spelsider, blir åtvara mot at dei er i ferd med å bryte norsk løyve.

- KrF har kjempa for å stoppe pengespelreklame frå utlandet. TV-distributørar omset pengespelreklame for store summar og har prøvd å unngå forbodet ved å sende frå utlandet. No skal forbodet handhevast og reklamen blir stansa, seier kulturpolitisk talsperson Jorunn Gleditsch Lossius i Kristelig Folkeparti (KrF).

Kulturminister Trine Skei Grande (V) understrekar at Noreg har einerettsmodell av omsyn til såkalla «sårbare spillere». Den siste befolkningsundersøkinga frå 2015 anslo at det er til saman 122.000 risiko- og problemspelarar i Noreg.

- No slepp vi å bli bombarderte med tusenvis av reklamar for uregulerte spelselskap kvar einaste dag. Det er godt nytt, spesielt for dei som slit med å kontrollere spelinga si, seier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Samarbeidsorganet til rusfeltet.

- Vil gi færre kanalar

Nordic Entertainment Group og Discovery Networks Norway, som eig dei kommersielle Tv-aktørane TV3 og TVNorge, er ikkje overraskande svært negative til grepet til regjeringa. Reklameinntektene frå spelreklame utgjer 500-600 millionar kroner i året. Utanlandske spelselskap brukar tre gonger så mykje som norske spelselskap på TV-reklame, ifølgje departementet.

«Konsekvensene kan bli dramatiske for norsk TV- og produksjonsbransje; populære norske dramaserier og underholdningsprogrammer kan forsvinne fra skjermen», blir det oppført frå TV3-eig Nordic Entertainment Group.

- Viss forbodet skulle bli vedtatt, kan populære Tv-kanalar som TV3, Viasat 4, TV6, MAX, VOX, FEM og Eurosport forsvinne frå norske Tv-skjermar, seier administrerande direktør Vegard Drogseth i Nordic Entertainment Group.

Han poengterer at blant kanalane som blir ramma, er «kanaler som i 30 år har sendt lovlig fra utlandet i henhold til EUs TV-direktiv». Forslaget til regjeringa er i strid med direktivet, sidan Noreg er medlem av EØS, peikar Drogseth på, som meiner «direktivet er tydelig på at sendinger fra utlandet skal følge reglene for det landet man sender fra».

Kulturminister Trine Skei Grande (V) svarer at AMP-direktivet er nyleg revidert, og at det gir Noreg handlingsrom til å setje i verk tiltak mot utanlandsk pengespelreklame i TV-sendingar sjølv om sendingane kjem frå eit anna EØS-land.

- Det er ikkje snakk om å stanse vidaresendingar av kanalar eller program, berre reklamen som blir vist i desse kanalane eller i tilknyting til programma, seier ho.

(©NPK)

Norsk Tipping er den eneste aktøren som har rett til å tilby pengespel i Noreg. No vil regjeringa slå ned på reklame for utanlandske speltenester på norske skjermar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse