Nordre

SV vil gi erstatning til offera for trygdeskandalen

Opposisjonen håpar rapporten frå granskingsutvalet om trygdeskandalen vil gi ny giv i oppryddingsarbeidet. SV vil gi solid oppreisning til offera.

Ei politisk løysing må på plass for å gi offera for skandalen eit solid plaster på såret, meiner SVs mann i Stortingets kontrollkomité, Freddy Øvstegård.

– Det kan til dømes vere ei erstatningsordning, som kan bidra til å gi ei skikkeleg oppreisning. Vi snakkar om eit grovt overtramp frå staten mot desse menneska. Dette er det framleis ingen som har teke ansvar for, så det blir noko av det viktigaste framover, seier han til NTB.

Håpar på svar

Tysdag legg det regjeringsoppnemnde granskingsutvalet fram den endelege rapporten sin om trygdeskandalen, nesten eitt år etter alarmen gjekk i Nav og Arbeids- og sosialdepartementet om at personar i årevis kunne ha vorte uretteleg dømde for trygdesvindel.

– Undersøkingane våre viser at det ikkje er mange som har noko særleg å vere stolte av i denne saka, sa leiar av granskingsutvalet, jussprofessor Finn Arnesen, til NTB fredag.

I ei årrekkje var det ingen som fanga opp at kravet om at mottakarar av sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar må opphalde seg i Noreg, er i strid med EØS-avtalen og EUs trygdeforordning. Først då Trygderetten i 2017 i fleire dommar slo fast at Nav praktiserte regelverket feil, byrja ballen å rulle.

Opposisjonen håpar han no vil få betre svar på korleis trygdereglane kunne ha vorte feilpraktisert så lenge – og kven som har ansvaret.

Skulda på kvarandre

– Eg forventar at vi får fleire svar enn vi har fått tidlegare. Kvar var det det svikta? Det fekk vi ikkje gode svar på, verken i høyringa til kontrollkomiteen eller i Stortinget. Der var det ingen som tok ansvar, seier Aps Eva Kristin Hansen, som er saksordførar i Stortingets kontrollkomité.

Høyringa 10. januar bar preg av at dei involverte skulda på kvarandre. Dåverande arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) peika på Navs ansvar for trygdeskandalen, medan dåverande Nav-sjef Sigrun Vågeng beklaga at ho ikkje hadde vorte varsla om saka tidlegare.

Øvstegård meiner det viktigaste no er å få svar på når og kvar feilen oppstod.

– Det har det vore mykje uklarleik om. I tillegg treng vi gode svar på korleis dette kan ha føregått i så lang tid utan at nokon har oppdaga det, seier Øvstegård til NTB.

– Noreg på sitt verste

Raudts Bjørnar Moxnes antydar at politiske signal om innstramming overfor sjuke og uføre bidrog til skandalen, som han omtalar som «den verste rettsskandalen i norsk historie i fredstid».

– Raudt ventar at rapporten set flaumlys på rolla til regjeringa. Dette er Forskjells-Noreg på sitt verste. Vanlege folk er uretteleg dømde til fengselsstraff og store tilbakebetalingskrav, medan dei ansvarlege for uretten hittil ikkje har vorte stilt til ansvar, slår han fast.

Hansen forventar at rapporten blir oversend til kontrollkomiteen. Korleis han vil ta saka vidare, er førebels ikkje avklart.

– Det vi må gjere, er å gå gjennom rapporten. Så få vi bli samde om korleis vi går vidare. Det som er viktig no, er å få rydda ordentleg opp, seier ho.

(©NPK)

Aps Eva Kristin Hansen og SVs Freddy André Øvstegård håpar rapport frå granskingsutvalet om trygdeskandalen vil gi klarare svar enn det som hittil er kome fram. No må det ryddast ordentleg opp, slår dei to fast. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse