Nordre

Vekst i norsk fastlandseksport

Fastlandseksporten av varer utgjorde 40,2 milliardar kroner i mars og auka med 5,6 prosent frå tilsvarande periode i fjor.

Utførselen av maskiner bidrog sterkt til oppgangen. Råolje og naturgass trekte samla vareeksport ned, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Noreg hadde ein samla vareeksport til ein verdi av 79,7 milliardar kroner i mars. Dette er eit fall på 3,2 prosent samanlikna med mars i fjor.

Importverdien steig 2,2 prosent og utgjorde 65,8 milliardar kroner. Oppgangen blir dempa av lågare importverdi for varer av metall, der investeringar på norsk sokkel bidrog til svært høg import i mars i fjor.

Eksportverdien av råolje enda på 20,5 milliardar kroner og var 9 prosent lågare enn i mars i fjor. Oljeprisen styrkte seg, men lågare volum trekte verdien ned. Prisen på råolje enda på 568 kroner fatet - opp 10,5 prosent frå mars i fjor. Talet på eksporterte fat var 36,1 millionar, ein nedgang på heile 17,6 prosent frå fjoråret.

Naturgasseksporten fall 15,8 prosent og enda på 18,2 milliardar kroner. Nedgangen kjem av langt lågare prisar. Det vart utført 10,4 milliardar standard kubikkmeter gass, som er 1,3 prosent meir enn i fjor.

Elbilimporten fortset å vekse og mars vart ny rekordmånad. Importverdien for elektriske personbilar utgjorde heile 4,7 milliardar kroner og meir ein dobla seg samanlikna med mars i fjor. Talet på innførte elbilar var nærare 12.000.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse